kkict logo full

icon phone  084-5830208
icon mail  [email protected]

  เกี่ยวกับเรา

          การเรียนรู้มิได้เกิดจากห้องเรียนเท่านั้น การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่เด็กและเยาวชนต้องการ การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการเพิ่มทักษะที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีความสุขและไม่เบื่อหน่าย เทศบาลนครขอนแก่นจึงจัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

  • ความเป็นมา
  • วัตถุประสงค์
  • กลุ่มเป้าหมาย
  • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 โดยความร่วมมือของ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ฯ สามารถรองรับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
      1. ยกระดับและพัฒนาความสามารถและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาเป็นเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำเอานวัตกรรมใหม่ผสมผสาน กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
      3. สนับสนุนการกระจายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      1. นักเรียน นักศึกษา : ทุกระดับชั้น
      2. ครู อาจารย์ : มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนในการฝึกอบรมครู อาจารย์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      3. สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน : ภาครัฐและเอกชนที่สนใจเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มเอกชนด้าน ICT และบริษัทพันธมิตรของศูนย์ฯ ร่วมมือจัดกิจกรรมในส่วนต่างๆ เช่น สัมมนา การแสดงหรือการแข่งขันและอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
      4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ : เปิดการเรียนการสอนด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายในราคาถูก ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสื่อแก่คนทุกเพศทุกวัย
      1. ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น
      2. เกิดการกระจายความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญา
      3. ประชาชนและเยาวชนมีสถานที่ศึกษาหาความรู้และสันทนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      4. สถานที่ตั้ง อาคารตลาดสดเทศบาล 1 ชั้น 2 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รวมประมาณ 1,200 ตารางเมตร
  • ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ +

      มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 200 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องฝึกอบรมพร้อมคอมพิวเตอร์จำนวน 60 เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถรองรับการจัดอบรมในรูปแบบต่างๆ มีอุปกรณ์ครบครัน เพื่อรองรับการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน พร้อมให้บริการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ห้องสมุด KKICT +

      มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 100 ตารางเมตร ประกอบด้วย e-Library หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นห้องสมุดรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัยด้วยการออกแบบ ตกแต่งให้บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยสีสัน สนุกสนาน มุ่งเน้นให้เยาวชนรักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง นำเสนอหนังสือ นิตยสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร e-Learning ให้บริการสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ตลอดจนให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับเยาวชน ในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
  • ห้อง Maker Room +

   ห้อง Maker Room ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 50 ตารางเมตร
  • ห้อง CNC Laser +

   ห้อง CNC Laser ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 50 ตารางเมตร
  • ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ +

      มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 460 ตารางเมตร ประกอบด้วยลานกิจกรรมและลานอเนกประสงค์ เพื่อรองรับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถสำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
  • 1